FISHER LABS TEKNETICS GARRETT BOUNTY HUNTER BLISSTOOL LINDNER WHITES MD DETECTORS XP METAL DETECTORS

   Ръководство за работа с металотърсач LZ Pulse HS

LZ lab_LOGO_1.png

LZ_Pulse_HS_Full.jpg

Предназначение, техническа характеристика, ръководство за експлоатация на
металотърсач
LZ Pulse HS

Металдетектор LZ Pulse HS е предназначен за локализиране на дълбоко лежащи в земята метални обекти от черни и цветни метали и техните сплави, със сравнително големи размери и плътност.

Металдетекторът, работи на принципа на импулсната индукция (Pulse Induction). Генерира се мощен полу синусоидален импулс (HALF SINE WAVE) и се детектира, като анализира вторично магнитно поле от метални предмети в зоната на датчика. Формата на генерираният ток (полу синусоида - HALF SINE) дава възможност за висок коефициент на полезно действие – голяма импулсна мощност с ниска консумация на енергия. Друго предимство на тази форма на тока е липсата на детекция на метални предмети с ниска проводимост. Детектора не засича обекти като: ръждясали консервени кутии, алуминиеви капачки от буркани, тънки ръждиви ламарини, като запазва голяма чувствителност към обекти от кована мед, бронз, сребро. Влиянието на грунда, също е значително по-малко. Система за автоматично следене и настройка, дава възможност металдетектора да е винаги с максимални параметри, независимо от условията на почвата. Използването на диференциален метод на обработка на входните сигнали, значително подобрява устойчивостта от смущения от различни източници – електро-преносни трасета, индустриални и атмосферни смущения.

Комплекта се състои от: датчик с размери 0.75х0.75 метра, контролен блок с вградени литиево йонни акумулатори и ВМС (контрол на заряд и разряд на акумулатора), адаптер за зареждане (24V, 1А).

Датчика разполага с ремъци за пренасяне от двама души – оператор и помощник и кабел за връзка с контролния блок.

Контролен блок – от двете страни на блока са разположени контролите за управление, конектори за включване на датчика и адаптера за зареждане на акумулатора.

Панел А на контролния блок:

4444.jpg1. Контрол ON/OFF / THRESHOLD (контрол на прага и ключ за включване и изключване на металдетектора) - Със завъртане на ON/OFF / THRESHOLD се включва уреда и се задава праг на звука, така, че от високоговорителя да се чуват едно-две пукания в секунда. Може да бъде зададена и друга стойност на прага в зависимост от предпочитанията на оператора, но така че да има добра звукова информация в изменението на прага в посока увеличаване честотата на пуканията и съответно максимална чувствителност.

2. Контрол MODE (ключ-бутон за превключване на режимите и нулиране).

MODE (ключ-бутона) в положение RESET, нулира прага до зададената стойност от контрол на прага.

MODE в положение AUTO – режим с бавна авто-настройка. В този режим се осъществява основната работа с детектора. Автоматично се подържа зададения звуков праг и бързо се възстановява след въздействие на мишена или промяна в почвените условия.

MODE в положение STATIC – в този режим автоматиката за авто-настройка е изключена. Използването на този режим е ограничено. Основното му приложение е за точно локализиране на засечения сигнал. Но също така поради високата си чувствителност, режима STATIC дава възможност за проверка на много-слаби и съмнителни сигнали, засечени в режим AUTO да бъдат изследвани.

3. Високоговорител.

Панел Б на контролния блок:

 3333.jpg

1. COIL (датчик) – конектор за включване на датчика.

2. CHARGE CONTROL (контрол на заряда) – светодиод за контрол на заряда.

3. CHARGER - Конектор за включване на адаптора за зареждане на батериите.

РАБОТА С МЕТАЛОТАРСАЧА:

Работата с металотърсача се осъществява от двама души – оператор и помощник. Металотърсача се включва от регулатора за контрол на прага, ON/OFF / THRESHOLD, като се завърта по посока на часовниковата стрелка. След включване на металотърсача, следва да бъде балансиран чрез натискане и задържане на MODE в положение RESET – за две/три секунди. За целта датчика се повдига до работна височина около 15 – 20см. от повърхността на земята, като преди това сме се уверили, че под него няма масивни метални предмети и отново се натиска и задържа MODE в положение RESET. След това повторно рестартиране, ключ-бутона се превключва в режим AUTO и с контрола за звуковия праг THRESHOLD се регулира звуковия праг, така, че от високоговорителя да се чуват едно-две пукания в секунда. Сканирането на терена се осъществява със скорост 0.2 – 0.3 метра в секунда, като се следи датчика да няма големи амплитудни колебания спрямо земята (т.е. да не се изменя много разстоянието до повърхността на земята). Засичането на метален предмет се разбира от промяната на звуковия сигнал в посока на увеличаване на честотата на пуканията до висок и силен тон. По тази промяна може да се прецени на какво разстояние (дълбочина) се намира засечения метал. Трябва да се има в предвид, че в режим AUTO сигналът от засечения метал ще бъде нулиран от авто-настройката, ако датчика се задържи дълго време над него. За да се осъществи повторно сканиране на същата цел, следва датчика да се изнесе от зоната на целта и отново да се подходи към нея. За точното засичане на местоположението на целта, следва да се премине и излезе от зоната на сигнала, да се превключи режима на работа в STATIC. Тогава автоматиката няма да влияе и може точно да се локализира обекта по силата на сигнала, като се направят няколко засичания от различни места на подход към целта. В режим STATIC уреда дава възможност да се направи проверка и на съмнителен и много слаб сигнал, засечен в режим AUTO. След като датчикът е изведен от зоната на сигнала, се превключва в режим STATIC и тогава бавно и внимателно се обследва съмнителната зона. При работа върху почви с голяма проводимост – влажни глинести почви с голямо съдържание на соли, може да се появят малки колебания в звуковия праг. Тогава с няколко повдигания и спускания на датчика над терена – колебания с амплитуда 15-20см. до работното ниво над повърхността, автоматиката ще компенсира тези сигнали, но това ще е възможно само в режим AUTO. В режим STATIC за тази цел се ползва ключ-бутона RESET.

ОБСЛУЖВАНЕ:

Уреда не е водозащитен и трябва да се пази от директно намокряне и голяма влага. Конекторите за заряд и датчика трябва да се пазят от замърсяване и директен контакт във вътрешността им с метални предмети. Могат да бъдат почистени при нужда с марлен тампон и чист етилов спирт. Батерията е вградена и не се обслужва. Зареждането на батерията става преди използване на уреда или ако не се ползва дълго време – не повече от два – три пъти годишна. Зареждането се осъществява, чрез адаптора от комплекта, който се включва в съответната букса на панел Б на уреда и след това се включва в мрежов контакт 220V, 50Hz. Контрола на заряда е автоматичен, като може да се наблюдава визуално процеса по силата на светодиода CHARGE CONTROL на панел Б. След пълното приключване на заряда – светодиода спира да свети.

ИЗМЕРЕНИ РАЗСТОЯНИЯ НА ДЕТЕКЦИЯ НА НЯКОЙ ПРЕДМЕТИ:

1.      ТАВА (от кована мед) с диаметър 35 см ------------ 210 см.

2.      Котле (от кована мед) с диаметър 25 см ------------ 170см.

3.      Пепелник (от кована мед) с диаметър 15см. ------- 120см.