FISHER LABS TEKNETICS GARRETT BOUNTY HUNTER BLISSTOOL LINDNER WHITES MD DETECTORS XP METAL DETECTORS

   Инструкция за работа с Активен неутрализатор на статични заряди

ASCE_Active_Static_Charge_Eliminator_1.jpg


Active Static Charge Eliminator (ASCE)

Активен неутрализатор на статични заряди

Инструкция за работа и експлоатацияПредговор

Уредът ASCE е Активен Неутрализатор на Статични Заряди (АНСЗ) е уникален прибор създаден след дългогодишни теоретически и практически изследвания на влиянието на така наречените статични заряди, оказващи влияние при използването на дистанционни методи за откриване и локализиране на различни подземни обекти. Основната задача, е елиминирането на фантомните сигнали получавани при засичане на метални обекти с LONG RANGE локатори от типа OMNITRON, ELECTROSKOPES, LECTRA SEARCH, VECTOR TREK’S, CACHEFINDER, MERLIN MAGNETIC INDUCTION LOCATOR, SDC LONG-RANGE LOCATOR и други подобни.

І. Принцип на действие:
······Всички метали закопани в земята, се зареждат от енергията на околното пространство и създават енергийно поле около себе си. В резултат на тези енергийни полета пресечните точки на линиите на Хартман и Браун стават дистанционни активни точки, и в зависимост от методите и способите с които се търсят заровените обекти, се локализират различни енергийни образи от енергийното поле на обекта.
······В резултат на това се получава изместване между истинското място на обекта и мястото което се засича с помощта на LONG RANGE локаторите.
···· Предназначението на уреда е да унищожи енергийното поле на обекта и тогава всички Дистанционни Енергийни Центрове (ДЕЦ) изчезват и остава трасето (сигнала) на истинския обект.
·····В зависимост от апаратурата с която се работи за засичане на обектите се засичат различни дистанционни енергийни центрове (ДЕЦ) - поради което операторите им може да бъдат обучени на конкретните особености при работа с активния неутрализатор на статични заряди, на полигон от специалист, препоръчан от фирмата доставчик.

ІІ. Елементи за управление и включване:
······ 1. Мрежов куплунг - “CHARGE INPUT 220V AC” предназначен за включване в електрическата инсталация чрез мрежов шнур.
······ 2. Четири броя букси за включване на 4 броя електроди, свързани по двойки - “PROBE A - C” и “PROBE B - D”.
······ 3. Ключ “ON-OFF” за включване захранването на електронния блок.
······ 4. Превключвател “DISCHARGE - METAL ACTIVE” на режимите на работа.
······ 5. Бутон “START BUTTON” - за пускане на носеща вълна за елиминиране на статичните заряди.
······ 6. Светлинен индикатор “ВАТТ. IND.”- свети при включване на захранването на електронния блок.
······ 7. Светлинен индикатор “LOW ВАТТ” - свети при разреден акумулатор.
······ 8. Светлинен индикатор “ВАТТ CHARGE” - свети при зареден акумулатор.
······ 9. Светлинен индикатор “HV WAVE INDICATOR” - свети при наличие на високо напрежение на изходите на куплунзите “PROBE A - C” и “PROBE B - D”.
······ 10. Предпазител “FUSE 12V” - 4A - предпазващ електронният блок.
·····  11. Предпазител “FUSE HV” - 1A - предпазващ веригите на електронния блок при претоварване и късо съединение между електродите A-B-C-D.

ІІІ. Пускане и действие.
······ Като един универсален метод за използване на прибора може да се препоръча следната методика:
······ 1.·С помощта на електронната багета се намира (ДЕЦ).
····· 2.·Забиват се четирите електрода на кръст , като срещуположните страни на квадрата са от двойките електроди “A-C” и “B-D” на максимално разстояние в зависимост от дължината на кабелите (виж Фиг.1). Включва се ключа “ON-OFF” в положение “ON”, при което светва светодиода “ВАТТ. IND”. Натиска се бутона “START BUTTON” при което към двете двойки електроди се подава носеща вълна за време около 30 секунди, след изтичането на което носещата вълна автоматически се изключва. Ключа “ON-OFF” се поставя в положение “OFF”.
······  3.·Отново се засича (ДЕЦ) с електронната багета.
······ 4.·Повтарят се действията описани в т.2.
·····  5.·Извършва се ново засичане и унищожаване на (ДЕЦ), докато (ДЕЦ) престане да се мести, т. е. (ДЕЦ) съвпада с местоположението на истинския обект (Фиг.2 - Фиг.5).

Има три варианта на реакция:
1.·(ДЕЦ) се премества.
2.·(ДЕЦ) изчезва и не се появява на друго място.
3.·(ДЕЦ) остава на същото място.

За локализирането на метални предмети след завършването на локализацията на обекта се преминава в режим “METAL ACTIVE” и се извършва идентична операция, както унищожаването на (ДЕЦ). Ако сигнала за наличие на (ДЕЦ) остане - тогава обекта е метален, а ако изчезне е фалшиво енергийно поле или някакви минерали със специфична структура. Следва да се има в предвид, че ефекта от активирането на метали остава в сила за около 30 минути, след което изчезва. В зоната за окончателно установяване на (ДЕЦ) се препоръчва търсенето да се извършва с помощта на конвенционални електронни металотърсачи.

ВНИМАНИЕ!!!
НЕ СЕ ПРЕПОРЪЧВА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРИБОРА ВЪРХУ МОКРА ПОЧВА, ОСОБЕНО СЛЕД ДЪЖД!

ІV. Обслужване и зареждане.
       Обслужването на уреда се свежда до следните основни изисквания:

       1.·Уреда да се съхранява в изключено състояние.
       2.·След използване на уреда винаги трябва да се почиства от кал и прах, включително електродите и кабелите.

       3.·След използване, уредът да се съхранява на сухо и прохладно място.

      4.·Уреда трябва да се пази от удари и изпускане, тъй като в него има елементи със значителна тежина и има опасност от повредата им.
      5.·Зареждането на уреда става като мрежовия шнур се включва в мрежата и в куплунга “CHARGE INPUT 220V АС”, като заряда се извършва за около 15 часа. Зарядното устройство включено в прибора е автоматично и има вградена сигнализация за заряд и защита от презареждане. При условие, че продължително време не използвате уреда, то тогава е задължително поне един път месечно да се провежда пълен заряд на акумулатора, за да съхраните и увеличите продължителността на живота му.

V. Принадлежности:
       1. Мрежов шнур - 1 брой;
       2. Електроди - 4 броя;
       3. Кабели за електроди - 2 двойки;
       4. Предпазители - 1А и 4А - 2 броя общо;
       5. Техническо описание и инструкция за експлоатация - 1 брой;

VІ. Технически данни:
       1.·Захранващо напрежение при работа - акумулатор 12V / 6,5 Ah;
       2.·Захранващо напрежение на зарядното устройство - 220V;
       3.·Време за зареждане на акумулаторната батерия - 15 ч.;
       4.·Брой зареждания на акумулаторната батерия при правилна експлоатация не по малко от 100 пъти;
       5.·Брой стартове на “носеща вълна ” при заредена акумулаторна батерия при нормална суха почва - 100 до 300 пъти;
       6.·Време за излъчване на “носещата вълна” около 10 секунди.

VІІ. Важни указания:
      1.·ВНИМАНИЕ!!! - Уреда работи с високо напрежение ОПАСНО ЗА ЖИВОТА, поради което не трябва в никакъв случай до работа с него да се допускат деца и не запознат с мерките за безопасност обслужващ персонал.
       2.·В никакъв случай да не се докосват електродите A, B, C, D, докато свети индикаторната лампа “HV WAVE INDICATOR”.
       3.·След изключване на уреда се препоръчва да не се пипат електродите за време около 30 секунди.
      4.·Забранява се използването на прибора при мокра почва и дъжд!!!, което освен, че е опасно за хора и животни намиращи се близо до електродите, води и до претоварване на прибора и евентуално изгаряне на предпазител и повреда на акумулатора.

Отварянето на електронния блок е опасно за живота, и води до загуба на гаранцията!!!

ASCE_Active_Static_Charge_Eliminator_fig_1.jpg
Фиг. 1

ASCE_Active_Static_Charge_Eliminator_fig_2.jpg
Фиг. 2

ASCE_Active_Static_Charge_Eliminator_fig_3.jpg
Фиг. 3

ASCE_Active_Static_Charge_Eliminator_fig_4.jpg
Фиг. 4